BMW GS 1250 Adventure

555

Nijedno odredište nije predaleko

Kategorija:

Opis

Svi iznosi obračunati su u EUR, plaćanje se vrši po srednjem kursu za EUR Narodne Banke Srbije, važećem na dan plaćanja.

Uplatu na početku, u iznosu od: 2.324,00 EUR čini Garancija, kao beskamatno sredstvo obezbeđenja i jednokratna
naknada za obradu zahteva i administraciju ugovora, a plaća se po pozivu Delta Rent-a-Car d.o.o.

Polisa kasko osiguranja podrazumeva 10% ili 300 Eur učešća u šteti ZAKUPCA za prva dva štetna događaja na vozilu.

Za ostale štetne događaje obračunavaće se dodatno učešće u šteti po ponudi osiguravača.

Informativna ponuda urađena je isključivo u cilju sagledavanja parametara budućeg Ugovora o dugoročnom zakupu
i kao takva proizvodi pravno dejstvo tek kada zaključi Ugovor o dugoročnom zakupu na način i pod uslovima predviđenim
tim Ugovorom o dugoročnom zakupu.

USLUGE

  • Registracija vozila
  • Zeleni karton
  • Kasko osiguranje
  • Administrativni troškovi

DODATNE USLUGE

  • Upravljanje flotom
  • Set letnjih guma (na vozilu)

DODATNA OPREMA